Не гледај од страна! Учествувај!

Friday, July 31, 2015

2-ри Август - сеќавање на Ромскиот геноцид!

Што е геноцидот врз Ромите?
Според Обединетите нации, терминот геноцид се однесува на "негирање на правото на постоење на цели човечки групи", крајната цел е целосно истребување на тие групи. Терминот геноцид врз Ромите, а потоа, и масовно истребување се однесува на Ромите и Синтите низ цела Европа, во рамките на нацистичкиот режим за време на Втората светска војна.

2 August – Roma Genocide Remembrance Day

What is the Roma Genocide?
According to the United Nations, the term genocide refers to “a denial of the right of existence of entire human groups“, aiming at complete extermination of such groups. The term Roma Genocide, then, refers to the mass extermination of Roma and Sinti throughout Europe which took place under the Nazi regime during World War II.