Не гледај од страна! Учествувај!

Tuesday, February 19, 2013

Итен повик: Да се запре падот на Ромското граѓанско општество

Итен повик: Да се запре падот на Ромското граѓанско општество

Со ова, ние долупотпишаните, ја повикуваме Европската комисија, донаторите и заинтересираните страни кои се вклучени во инклузија на Ромите да ги преземат потребните мерки за да се осигура дека политиките на ЕУ, финансираните приоритети и проекти ја исполнуваат целта на помагање, Ромите да станат рамноправни граѓани на Европа.
Вклучувањето на Ромите останува лакмусов тест за некои од клучните европските вредности: демократијата, човековите права и социјалната инклузија. Подеднакво ромските права и граѓанството се високо на листата на приоритетите на ЕУ. За жал, останува уште многу да се направи за стратегиите на Унијата да ги дадат очекуваните резултати, додека реалноста на локално ниво сепак обезбедува слика на нееднаквост и дискриминација.

Исклучувањето на Ромите претставува сериозна закана за благосостојбата и стабилноста на европските општества. Подеднакво важно е, зголемувањето на исклученоста во некои од поновите земји-членки, што ќе продолжат да придонесуваат Ромите да мигрираат кон Западна Европа.

Ромските политики за инклузија не доведоа до очекуваните резултати, не само поради отсуство на политичка волја, но, исто така, се должи на недостаток на фино подесување на реалностите на локално ниво, како и неадекватната Ромска експертиза на структурите и функционирање на меѓувладини организации и за начинот да се пријде на донаторите кои ги финансираат Ромските проекти. Ниските стапки на апсорпција на средствата во повеќето земји-членки со значителна Ромска популација треба да ги извести институциите на ЕУ да се вклучат во дебатата за реформата на тековните програми на ЕУ во оваа област.

Европските фондови не успеваат да произведат значајна разлика во животот на ромските заедницитие дури докажано се штетни за некои од ромските невладини организации.

Брзото исчезнување на веродостојните Ромски организации - чувари  е еден таков пример. Овие НВО-а чувари се најважни за ​​Ромската ЕУ Рамковна стратегија да функционира правилно.

Потписниците на овој документ веруваат дека сите заинтересирани страни треба да бидат посветени на обезбедување на долгорочна поддршка за оддржлива професионална и независна мрежа на Ромски организации, способна и подготвена да ги следи и оценува активностите на големите меѓународни организации, национални влади, како и институциите на ЕУ.

Затоа, со овој заеднички апел ние би сакале да ја повикаме Европската комисија да ја започне Ромската Програма за Заедници. Во овој контекст, бараме од Европската комисија да:

Има стартен брег, во рамките на ЕУ 2020 програмскиот период, што ќе биде наменет за недоволно застапените групи, вклучувајќи ги Ромите;

Вклучување на Ромското граѓанско општество во дизајнот на оваа на Програма за Заедницата, по можност по моделот на граѓанската програма или Млади во Акција (EACEA).

Ние, исто така, би сакале да ги замолиме донаторите да се обврзат за поддршка на оваа програма, во текот на сите нејзини фази, вклучувајќи дизајн, развој и имплементација.
Ние понатаму апелираме на Ромското граѓанско општество да се обедини и конструктивно да обезбеди влез за подобрување на оваа Програма за Заедницата.

Оваа заедничка иницијатива е иницирана од:
Ruus Dijksterhuis, Director ERGO Network Belgium/Netherlands, 
Valeriu Nicolae, President Policy Centre for Roma and Minorities Romania, 
Lili Makaveeva, Director Integro Association Bulgaria, 
Adriatik Hasantari, Director Roma Active Albania, 
Mustafa Jakupov, Director RROMA Macedonia, 
Kumar Vishwanathan, Director Vzájemné Soužití CzechRepublic, 
TernYpe International Youth Network

И потпишано од следниве членови на Европскиот парламент:

Корнелија Ернст (ГУЕ / НГЛ)

Иоан Енкиу (С&Д)

Петицијата можете да ја потпишете со кликање на банерот: