Не гледај од страна! Учествувај!

Tuesday, February 19, 2013

Итен повик: Да се запре падот на Ромското граѓанско општество

Итен повик: Да се запре падот на Ромското граѓанско општество

Со ова, ние долупотпишаните, ја повикуваме Европската комисија, донаторите и заинтересираните страни кои се вклучени во инклузија на Ромите да ги преземат потребните мерки за да се осигура дека политиките на ЕУ, финансираните приоритети и проекти ја исполнуваат целта на помагање, Ромите да станат рамноправни граѓани на Европа.