Не гледај од страна! Учествувај!

Wednesday, December 26, 2012

Ромската женска популација двојно дискриминирана

РОМКИТЕ ТРЕБА ДА “ВОЈУВААТ“ НА ДВА ФРОНТА
Покрај нееднакватна стартна позиција во општеството, ромската жена треба да се избори и со стереотипите и предрасудите во ромското семејство.

Monday, November 19, 2012

Повик за учество на ТоТ обука

Во рамките на кампањата „Сидата не знае да дискриминира ... Заштити се!“ финансирана од MTV Staying Alive Foundation, Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува Повик за учество на ТоТ обука за ППИ и заштита од ХИВ/СИДА

Thursday, November 8, 2012

Повик за учество на обука

Во рамките на кампањата „Сидата не знае да дискриминира ... Заштити се!“ финансирана од MTV Staying Alive Foundation, Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација објавува Повик за учество на обука за креативност и водење на креативна кампања.

Thursday, November 1, 2012

Номинации за изборот на НАЈИСТРАЈНА РОМСКА ЖЕНА 2012

Во рамките на проектот „Нашето место, нашиот простор, нашиот случај“, Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација распишува конкурс за номинации на НАЈИСТРАЈНА РОМСКА ЖЕНА 2012.

Изборот има за цел да ја покаже реалноста со која се соочуваат Ромските жени и девојки, но и да ја промовира нивната истрајност и аспирации за успех.


Monday, October 15, 2012

Open Contest 2012: “React and Make a Change (in a life of Roma)“!

Donated by Neelie Kroes, Vice President of the European Commission in Charge of the Digital Agenda of Europe. 
  • Win prizes and great surprises!
  • Learn new skills & Stir up changes in your community!
  • Share your ambitions and your reality!
  • Challenge stereotypes and influence others!
  • REACT to what is important to You! Your opinion matters!
Prizes in each category:
  • 1st – 500 Euros + plane ticket, hotel and a fancy dinner and party with the heroes of RomaReact
  • 2nd – 250 Euros
  • 3rd – 100 Euros


Thursday, October 4, 2012

Втора инфо-средба за „Млади во Акција“ во Берово

На 29-ти Септември 2012 година, во просториите на центарот за социјални работи во Берово се оддржа втората инфо-средба за програмата „Млади во Акција“ и можностите кој што истата програма им ги нуди на младите.

На средбата присуствуваа млади кои што беа заинтересирани да дознаат повеќе за под-акциите на оваа програма.

Засега, младите можат да аплицираат на под-акциите 1.1 (Младински размени), Акција 2 (Европски Волонтерски сервис) и 4.3 (Обука и Вмрежување).

Самата програма нуди можности за младите да патуваат, разменуваат искуства, учат за различни култури и да ги изградат своите капацитети од областа на неформалното образование.

Thursday, August 30, 2012

Оддржана инфо средба за програмата „Млади во Акција“

Вчера во просториите на општина Кратово се оддржа првата информативна средба за можностите кои ги нуди програмата „Млади во Акција“.

На средбата присуствуваа млади кои што беа заинтересирани да дознаат повеќе за под-акциите на оваа програма.

На средбата, младите имаа можност да поразговараат со Мерџан Јакупов, претседател на здружението „Амаро Форо“ од Берлин, Германија. Тој, накратко има објасни повеќе за EVS, споделувајќи информација дека во неговата организација има место за EVS волонтер од крајот на оваа година.

Засега, младите можат да аплицираат на под-акциите 1.1 (Младински размени), Акција 2 (Европски Волонтерски сервис) и 4.3 (Обука и Вмрежување).

Самата програма нуди можности за младите да патуваат, разменуваат искуства, учат за различни култури и да ги изградат своите капацитети од областа на неформалното образование.


Заинтересираните лица можат да добијат повеќе информации во просториите на РРОМА секој ден од 14.00 до 16.00 или на телефонскиот број 031/481-189.

Исто така, можете да пишете на е-маилот: info@rromassn.org или да кликнете на следниов линк.


Акција 2 EVS

Акција 2 - Европски Волонтерски Сервис

Цели

Целта на Европски волонтерски сервис (ЕВС) е да се развие солидарноста, и да се промовира активно граѓанство и взаемно разбирање помеѓу младите луѓе.

Што е ЕВС ?

Програмата Млади во Акција, преку Акција 2 - Европски волонтерски сервис – ЕВС поддржува реализација на неформални образовни проекти кои овозможуваат:

    * подобра мобилност,
    * можност за меѓу – културно учење,
    * активна социјална партиципација,
    * личен и професионален развој,
    * можност на младите луѓе да се запознаат со европските вредности, како солидарност, различност и еднаквост со младите луѓе од цела Европа и пошироко.

Зашто да се биде волонтер?


Волонтерството е еден од најефикасните инструменти за неформално учење на младите луѓе. Преку волонтерството младите луѓе на неформален начин се здобиваат со нови знаења и вештини. Истовремено имаат можност да се соочат со различни меѓу – културни предизвици и да се здобијат со нови лични искуства, проширување на нивните видици, можност да научат повеќе за себеси и пред се да се развијат во здрави личности. Волонтерската работа има позитивен ефект кај волонтерите но истовремно работата и услугите на волонтерите придонесуваат за развој на општеството, локалната заедница каде се одвива волонтерската работа, организациите и најважно од се допринесуваат за самиот проект.

Причини зашто да се волонтира:

    * Зголемување на јавната свест;
    * Учење преку работа/обука;
    * Здобивање/стекнување на самодоверба;
    * Откривање на сопствените таленти;
    * Градење/создавање на разум/чуство на независност;
    * Зголемување на личните социјални контакти;
    * Развивање на вештини;
    * Здобивање со работно искуство;
    * Зголемување на можностите за професионален развој;
    * Развој на работни вештини и поголема конкурентност при наоѓање на работно место;

Што претставува Европски волонтерски сервис?

Европски волонтерски сервис им овозможува на младите луѓе да вршат волонтерска служба за период до 12 месеци во земја различна од земјата во која престојуваат. Со неа се поттикнува солидарноста помеѓу младите луѓе и претставува вистинска ‘служба за учење’. Покрај тоа што локалните заедници имаат придобивки, волонтерите учат нови вештини и јазици, и откриваат нови култури.

Проектот за Европски волонтерски сервис има три фази:

    * Планирање и подготовка
    * Спроведување на активноста
    * Евалуација (вклучително и размислување за последователни активности).

Неформалните принципи и практики за учење се одразуваат во текот на проектот.

Еден проект за Европски волонтерски сервис може да биде фокусиран на разни теми и области на интервенирање, како што се култура, млади, спортови, социјална заштита, културно наследство, уметности, цивилна заштита, животна средина, развојна соработка, итн. Високо ризични интервенции во пост-конфликтни ситуации (на пр: хуманитарна помош, помош при непогоди, итн.) се исклучени.

Планирана е за спроведување на една активност за Европска волонтерска служба.

Активноста за Европски волонтерски сервис се состои од три основни компоненти:

Служба: домаќин на волонтерот е промотор во земја различна од земјата од која доаѓа волонтерот, и волонтерот врши волонтерска служба која е од корист за локалната заедница. Службата не се плаќа, нема за цел остварување на добивка, и се одвива со полно работно време.

ЕВС Циклус на обука и евалуација: промоторите вклучени во ЕВС активноста мора да се осигураат дека секој волонтер зема учество во:

- обука пред заминувањето

- обука при пристигнувањето

- среднорочна евалуација (за служба која трае повеќе од 4 месеци)

 - евалуација на активноста.

Сите курсеви за обука мора да бидат во согласност со Насоките и минималните стандарди за квалитет утврдени од страна на Комисијата; деталите може да се најдат на веб страната на Европската Комисија.

За повеќе информации за ЕВС Циклус на обука и евалуација, упатете се на делот 'Дополнителни информации за ЕВС' подолу.

Тековна поддршка за волонтерите: промоторите мора да обезбедат лична поддршка, поддршка во однос на задачите, јазична и административна поддршка за секој волонтер кој е вклучен во активноста.

За повеќе информации, упатете се на делот 'Дополнителни информации за ЕВС' подолу.

ЕВС активноста која вклучува млади луѓе со помали можности, вклучува специфични елементи за да се обезбеди сигурност дека адекватна поддршка е обезбедена за волонтерите.

Согласно на бројот на вклучени промотори и волонтери, ЕВС активноста може да се дефинира како индивидуална или групна ЕВС активност:

- Индивидуална ЕВС активност: 1 волонтер испратен од организацијата што испраќа во една организација домаќин.

- Групна ЕВС активност: до 10 волонтери се испратени од една или неколку организации кои испраќаат, во една или повеќе организации домаќини. Карактеристична особина за ЕВС активноста е дека волонтерите ја вршат својата служба во истата временска рамка, а задачите кои ги исполнуваат се поврзани со заедничката тема. Групната ЕВС активност може исто така да биде поврзана со конкретен настан; во овој случај за активноста е потребно цврсто партнерство со телото кое го организира настанот, а задачите на волонтерите мора да се однесуваат на тој настан.

ЕВС Повелба

ЕВС Повелбата ги истакнува улогите на секој промотор во рамките на ЕВС проектот, како и главните принципи и минималните критериуми за квалитет, кои мора да се исполнуваат во рамките на еден ЕВС проект. Секој ЕВС промотор мора да се придржува на одредбите кои се утврдени со оваа Повелба.

Промоторите одлучуваат заедно – согласно на оваа Повелба – како да се споделуваат задачите и одговорностите, и грантот во рамките на секоја активност од ЕВС проектот. Овие поделби се формализирани преку Договор за ЕВС активност помеѓу промоторите.

За повеќе информации за ЕВС Повелбата и ЕВС Договорот за активноста, упатете се на програмскиот Водич за Програмата Млади во Акција, дел 'Што друго треба да знаете за ЕВС?' кој можете да го најдете на следнава адреса: http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc443_en.htm

Што не поддржува Европски волонтерски сервис

    * Привремено, неструктурирано, волонтирање со скратено работно време
    * Практикантска работа во претпријатие
    * Платена работа; не смее да биде замена за платена работа
    * Рекреативна или туристичка активност
    * Курс за јазик
    * Искористување на ефтина работна сила
    * Период на студирање или стручна обука во странство


Акција 4.3 – Обука и поврзување во мрежи на активните во младинската работа и младинските организации

Акција 4.3 – Обука и поврзување во мрежи на активните во младинската работа и младинските организации

Цели на Акција 4.3

Под-акцијата 4.3 ја поддржува обуката за сите оние кои се активни во областа на младинската работа и младинските организации на ова поле, особено лидери на проекти, советници на млади и лица за мониторинг на овие проекти. Исто така, се поддржува размената на искуства, експертиза и добри практики помеѓу оние кои се активни во младинската работа и младинските организации, како и активностите кои може да доведат до основање на долготрајни, високо квалитетни проекти.

Што претставува обука и поврзување во мрежи?

Проектот за обука и поврзување во мрежи може да биде од два типа:

    * Проект со кој се промовираат размени, соработка и обука во областа на младинската работа. Се развива во поглед на имплементација на активност со која се поддржува градење на капацитетите и иновативност помеѓу партнерите, како и размена на искуства, експертиза и добри практики помеѓу оние кои се вклучени во младинската работа;
    * Проект кој води кон развој на понатамошни проекти во рамките на Програмата Млади во Акција. Се развива во поглед на имплементација на активност која им помага на сите потенцијални промотери да подготват и развијат нови проекти во рамките на Програмата Млади во Акција, особено преку обезбедување на поддршка и кноњ-хоњ за развој на тие проекти; поддршка за пронаоѓање на партнери; алатки и средства за подобрување на квалитетот на проектите.

Во рамките на овој повик за предлози, предност ќе се даде на апликантите на кои ова им е прв европски проект, или на проекти од помал обем во однос на бројот на вклучени учесници.

Проектот за размена на млади луѓе има три фази:

    * Планирање и подготовка
    * Имплементација на активноста
    * Евалуација (вклучително и размислувања за можни последователни активности).

Неформалните принципи и практики за учење се одразуваат во текот на проектот.

Активности за обука и поврзување во мрежи

Проект за обука и поврзување во мрежи се развива во поглед на имплементација на една од следниве активности:

Учење на работното место со набљудување (практично искуствено учење) - Краток престој во партнер организација во друга земја, со цел да се разменуваат добри практики, да се стекнат вештини и знаење и/или градење на долготрајни партнерства преку партиципативно набљудување.

Практична посета - Краток состанок со потенцијалните партнери за да се истражи и/или подготви потенцијален транснационален проект. Практичните состаноци имаат за цел да ја подобрат и развијат постоечката соработка и/или да се подготват за иден проект во рамките на Програмата Млади во Акција.

Состанок за евалуација - Состанок кој е планиран со партнерите, со цел да се направи евалуација на претходни состаноци, семинари, курсеви за обука. Ваквите состаноци им помагаат на партнерите да ги оценат и дискутираат потенцијалните последователни активности, откако ќе се зафатат со заеднички проект.

Студиска посета - Организирана студиска програма, за краток период, која нуди преглед на младинската работа и/или одредбите на младинската политика во една земја. Студиската посета е фокусирана на одредена тема, и се состои од посети и состаноци за различни проекти и организации во одредена земја.

Активност за градење на партнерства - Настан кој е организиран за да им се овозможи на учесниците да најдат партнери за транснационална соработка и/или за развој на проект. Притоа се поврзуваат потенцијалните партнери, и се олеснува развојот на нови проекти на одредена избрана тема и/или акција во рамките на Програмата Млади во Акција.

Семинар - Настан кој е организиран за да се обезбеди платформа за дискусија и размена на добри практики, врз основа на теоретски информации, околу избрана тема или теми кои се релевантни на полето на младинската работа.

Курс за обука - Образовна програма за учење на конкретни теми, која има за цел да ги подобри способностите, знаењето, вештините и ставовите на учесниците. Курсевите за обука водат кон високо квалитетна пракса во областа на младинската работа генерално и/или поконкретно за проекти од Програмата Млади во Акција.

Вмрежување - Комбинација на серија активности со цел да се создаде нова мрежа, или да се зајакне постоечката мрежа во рамките на Програмата Млади во акција.


Под-акција 1.1. Младински размени

1.1 Младински размени

Цели

Младинската размена овозможува на една или повеќе групи на млади луѓе да бидат примени од друга група во друга земја, за да заедно учествуваат во заедничка програма на активности. Овие проекти вклучуваат активно учество на младите луѓе, и се подготвени за да може да им помогнат да откриваат и да станат свесни за различната општествена и културолошка реалност, да учат едни од други, и да го зајакнат чувството да се биде европски граѓанин.

Што е Младинска размена?

Младиснки размени е проект преку кој се спојуваат млади луѓе од две или повеќе земји, со што им се дава можност да дискутираат и да се соочуваат со различни теми, а притоа да учат едни од други за своите земји и култури. Младински размени се заснова на транснационално партнерство помеѓу два или повеќе промотери од различни земји.

Според бројот на вклучените држави, Младинската размена може да биде билатерална, трилатерална или мултилатерална.

Билатералната Младинска размена е оправдана особено кога промоторите се на својот прв Европски проект или кога учесниците се мала група или локална група без искуство на Европско ниво.

Проектот за младински размени има три фази:

- Планирање и подготовка

- Спроведување на активноста

- Евалуација (вклучително и разлислувања за можни последователни активности).

Неформалните принципи и практики за учење се одразуваат во текот на проектот.

Што не претставува младински размени?

Особено следниве активности НЕ се подобни за грант во рамките на младински размени:

- академски студиски патувања
- активности за размена кои имаат за цел остварување на финансиска добивка
- активности за размена кои може да се класифицираат како туристички
- фестивали
- патување за користење на одмор
- јазични курсеви
- тури за претстави
- размена на училишни класови
- спортски натпревари
- статутарен состанок на организации
- политички собири
- работни кампови


Програмата „Млади во Акција“

Доколку имате прашања или ви треба помош, слободно не контактирајте на телефонскиот број: 031/481-189 или дојдете во просториите на РРОМА секој ден од 14.00 до 16.00 часот.

Исто така, информации можете да добиете доколку пишете на следниов е-маил: info@rromassn.org или на веб-страната: www.na.org.mk

Можете да дознаете повеќе за под-акцијата 1.1. (младински размени) на следниов линк.


За да дознаете повеќе информации за EVS (Европскиот Волонтерски Сервис) кликнете тука.

Доколку саката да дознаете за можностите на под-акцијата 4.3. (Обуки и Вмрежување), ве молиме кликнете тука.

Monday, April 23, 2012

RROMA GA

On the 12-th of April 2012, RROMA held its annual assembly in Kratovo. On this meeting, the GA accepted the narrative report for 2011, as well the financial report for 2011. One of the discussion points was the intention of RROMA to create branches in the communities were the organization acts. The youth is looking forward for this, as RROMA gave a period of 18 months for them to prepare themselves for such responsibilities. It is also a period for RROMA to see in which kind of direction the youth is going.
Another point of the discussion was the revision of the strategy of RROMA around September 2012. Also, new members were selected to the board that control the work of RROMA.

The annual program for 2012 was also accepted by the GA. Below are some of the documents relevant for the GA.


Wednesday, March 7, 2012

Младите Ромки вклучени во кампања за зајакнување на гласот на Ромската жена

На 30.11.2011 беше објавено дека Ромската Регионална Образовна Младинска Асоцијација од Кратово, заедно со своите партнери РАА-Албанија, ЕРГО-Белгија, Интегро-Бугарија и Едром-Турција се добитници на грант за зајакнување на жената поддржан од ИПА-програмата на Европската комисија.

РРОМА заедно со своите партнери ќе спроведуваат две-годишна кампања за зајакнување на Ромската жена во општеството. Конкретно, во Македонија РРОМА својата кампања ќе ја спроведува во општините Штип, Велес, Кочани, Виница, Берово, заедно со Пехчево и Црник.

Базирајќи се на својот пристап на креативно истражување со употреба на веб 2.0 алатки, РРОМА ќе се концентрира на проблеми како што се: Слободата на избор кај Ромските девојки, Полова еднаквост внатре во Ромските семејства, Семејно и насилство во врска, малолетнички бракови, учество на Ромките во јавниот живот, планирање на семејство и стапката на вработеност кај Ромските жени.

Проектот започна со фаза на подготовка, во која што ќе бидат креирани локални фокус групи за работа, чии што капацитети ќе бидат подигнати со обуки. Новост е што секоја фокус група ќе биде водена од т.н. Агентка на промена, која воедна треба да биде пример и мотивација за другите. Агентките на промена се членки на РРОМА, кои што веќе поминале низ одреден вид на обуки и ќе им помагаат на локалните фокус групи.

Официјално кампањата ќе започне на 1.Јуни, 2012 во Брисел, каде што младите Ромки од Македонија заедно со останатите партнери ќе имаат средби и активности со личности од Европските институции.

РРОМА својата кампања ќе ја започне со истражување за стапката на вработеност кај Ромската жена и половата еднаквост во Ромските семејства. Паралелно, со тоа ќе има и дигитална кампања која што ќе се вика „ Јас реагирам ...“.

Tuesday, February 28, 2012

"Migration Never Stops" in Macedonia

Starting from the 19-th of February, youngsters from Macedonia, the Czech republic, Serbia and Germany came together for the second encounter of the international youth project "Migration Never Stops". The project is supported by the Europeans for Peace program of the foundation EVZ and the Youth In Action program of the European Commission.

This international youth project intents to investigate stories of (Roma) migration in all its facets in the past and present. Why did people want to migrate or under which circumstances were they forced to? What was the impact of migration on the lives, culture and identity of people? We believe that migration is a strong reflection of the human rights situation in a country. Why did this happen in the past, especially in the last 100 years, and why does this still happen today?

The participants came together and started to work in their working groups: video, audio, web and comics. Their research of personal stories and history and their personal impressions were documented and will be upload on the blog, the web group created:


The groups also had the change to speak with Roma that work in the local municipalities and visit the only Roma municipality in Europe, Suto Orizari. In Suto Orizari, part of the group went to a meeting with the mayor Elvis Bajram, while part of them went to the Center of Skopje to prepare for the flash mob called "The Knot".

By the end of the encounter the participants organized their own exhibition were some of the work they did was presented.

The second meeting ended on the 26-th of February and the third meeting will be in the Czech republic, additionallly the work will be presented in the ternype memorial conference around the 2-nd of August 2012.

Advance planning meeting for the project "Migration Never Stops"

Representatives from RROMA, Slovo 21 (Czech), EHO (Serbia) and Amaro Drom (Germany) met in Probistip to discuss and prepare the details for the encounter of the project "Migration Never Stops".

The meeting was held in the Hotel "San Niko" from the 20-th of Januay till the 22-nd of January 2012.

On this meeting, the representatives of the partner organizations discuss the agenda, venue, procedures for safety of the participants, as well the travel dates, working conditions of the 4 groups (video, comic, audio and web), as well what kind of equipment each group will need.

It was agreed, if the weather condition won't allow it to have the meeting from the 12-th until the 19-th of February to ask for a short postponing. And to have the meeting from the 19-th till the 26-th of February 2012.