Не гледај од страна! Учествувај!

Thursday, December 23, 2010

Условен паричен надоместок за средношколците од социјално загрозени семејства


„Стартува аплицирањето за условен паричен надоместок за средношколците од социјално загрозени семејства

Министерот за труд и социјална политика, го најави почетокот на реализација на мега проектот за условен паричен надоместок за средно образование. Сите корисници на социјална парична помош што имаат деца запишани редовно во средно училиште ќе можат да аплицираат во центрите за социјални работи за условен паричен надоместок од илјада денари месечно. Средства ќе добиваат и корисниците на социјална помош чиешто право е во мирување заради ангажирање во јавни работи.

Wednesday, December 22, 2010

Македонските граѓани не ја препознаваат дискриминацијата


"Македонските граѓани или не ја препознаваат дискриминацијата или не сметаат дека некој може да ги заштити нивните права. На ова упатува заклучокот дека мината година до Народниот правобранител стигнале само 20 претставки за дискриминација по оваа основа. За таа цел, потребно е да се зголеми соработката на Народниот правобранител и граѓанскиот сектор со надлежните институции, но и да се преземат конкретни мерки таа не само да се констатира туку таа да се санира.

Monday, December 20, 2010

КОНКУРС за доделување на стипендии за ученици Роми запишани во прва, втора, трета и четврта година


Следната информација е добиена од страна на Министерството за Образование и Наука на РМ, РРОМА како здружение врши само понатамошно дистрибуирање на истата:


"КОНКУРС за доделување на стипендии за ученици Роми запишани во прва, втора, трета и четврта година од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2010/2011 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (Службен весник на Република Македонија бр.58/00, 44/02 и 82/08) и член 54 од Законот за ученичкиот стандард (Службен весник на Република Македонија бр.52/05 и 117/08)и Решение бр. 23 – 9604/1 од 07.12.2010, Министерството за образование и наука, распишува
КОНКУРС
за доделување на стипендии за ученици Роми запишани во прва, втора, трета и четврта година од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2010/2011 година
Министерството за образование и наука со финансиска поддршка од Ромскиот образовен фонд од Будимпешта за учебната 2010/2011 година ќе додели 700 (седумстотини) стипендии за ученици Роми запишани во прва, втора, трета и четврта година од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија.
I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА
Право на стипендија имаат кандидатите кои учат во јавните и приватните средни училишта во Република Македонија, а ги исполнуваат следните конкурсни услови:
 1. да се редовни ученици запишани во прва, втора, трета или четврта година во јавните и приватните средни училишта во Република Македонија во учебната 2010/2011 година;
 2. да имаат постигнат успех од најмалку 3.00 во претходната учебна година;
 3. да не повторувале година во текот на нивното образование (претходната учебна година);
 4. да не се корисници на стипендија од други институции или фирми;
 5. да се припадници на Ромската заедница;
 6. да се државјани на Република Македонија.
Критериуми за доделување на стипендија се постигнат успех од најмалку 3.00 во претходната учебна година и да се припадници на Ромската заедница.
II. МЕСТО И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ
Учениците кои се пријавуваат по конкурсот, потребно е до Министерството за образование и наука/Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, ул. Мито Хаџи – Василев Јасмин бб – Скопје, најдоцна до 31.12.2010 година да ги достават следните документи:
 1. Оригинална пријава за стипендирање на средношколци Роми ;
 2. Потврда дека е редовен ученик во учебната 2010/2011 година;
 3. Заверена фотокопија кај нотар од свидетелство од претходната година на школување;
 4. Изјава дека кандидатот не е корисник на друга стипендија ;
 5. Изјава дека кандидатот е припадник на ромската етничка заедница ;
 6. Копија од државјанство на Република Македонија.
 7. Трансакциска сметка на име на ученикот од следните банки: Комерцијална Банка, Стопанска Банка А.Д. Скопје и НЛБ Тутунска Банка.
Документите на кандидатите кои се некомплетни и неблаговремено доставени нема да се рангираат.
III. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА
Висината на стипендијата наведена подоле се однесува на две категории: првата категорија за ученици кои покажуваат многу добри и одлични резултати и втората категорија за ученици кои покажуваат добри резултати.
1. Висината на стипендијата ќе изнесува 2.200,00 денари месечно за девет месеци за учениците кои постигнале просек од 3.50 до 5.00 во текот на учебната 2009/10 година.
2. Висината на стипендијата ќе изнесува 1.500,00 денари месечно за девет месеци за учениците кои постигнале просек од 3.00 до 3.49 во текот на учебната 2009/10 година.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА"

Friday, December 17, 2010

РРОМА трибина во Пробиштип ...

Во Сабота на 11.12.2010 година во Пробиштип се одржуваше последниот настан од серијата на мини-проектите на РРОМА на тема: Мотивирање и информирање на СИТЕ за придобивките од високото образование“.

RROMA celebrated their 3-rd Birthday!!!

Using the slogan "Do more than belong:Participate!", the Regional Roma Educational Youth Association - RROMA celebrated three years of working with youth in the north-east of Macedonia.

Monday, December 6, 2010

Креативноста на РРОМА во Велес!

На 4-ти и 5-ти Декември во Велес се одржа работилницата со наслов „Лидерство преку креативни методи“. И оваа работилница беше дел од мини-проектите на РРОМА.

Важноста на образованието во Кратово!

РРОМА продолжи со имплементацијата на мини-проектите кои што беа изготвени од страна на членовите на РРОМА. На 2-ри Декември, во Кратово се реализираше работилница со наслов „Информирање и мотивирање на младите за значењето и имањето на Средното образование“.

Thursday, December 2, 2010

Станете дел од РРОМА!!!

Дали сте млади и активни? Немате предрасуди? Сакате ли да учествувате и бидете дел од случувањата во вашите општини? Дали би сакале да станете активни граѓани и да го надоградите вашето знаење? Или пак да запознаете нови пријатели и се дружите со вашите врсници?

Wednesday, December 1, 2010

RROMA got approved for a Roma Girls empowerment grant

RROMA have some wonderful news .... we got approved for a grant to start a Roma girls empowerment campaign and today the contract was signed.

Започна реализацијата на мини-проектите на РРОМА

На 27.11.2010 година во Берово започна реализацијата на мини-проектите на младите членови на РРОМА. Целта на овие мали активности е младите да научат сами да подготвуваат предлози, прават нацрт-буџети и да го имплементираат одобреното.