Не гледај од страна! Учествувај!

Monday, November 1, 2010

Help RROMA ... donate!

All of you can help RROMA in various ways! If you like what RROMA is doing, donate and help RROMA to continue the work with Roma youth. RROMA is working on youth empowerment and mobilization through various creative methods and campaigning. Everyone can help RROMA either through attending on the RROMA actions, or be part of the workshops. Or make a small donation to RROMA!Donations, big or small are welcome and will help RROMA to realize its goals and objectives, cover basic operational costs and activities costs.
If, you want to donate directly towards some of our activities, please come visit us in our office at:
Toso Kukovski str. bb, 1360 Kratovo or call us at: +389 31 48 11 89
For more information how to donate please contact us via e-mail at info@rromassn.org
RROMA will provide you with a valid document for every donation you make!
Thank you!

Донации, големи и мали, во најразличен облик се добредојдени и ќе им помогнат на младите од РРОМА во остварување на своите цели, покривање на основните оперативни трошоци и различните активности.
Ако сакате директно да дадете донација кон одредена активност, ве молиме посетете не во нашата канцеларија на:
Тошо Куковски бб, 1360 Кратово или јавете се на телефонскиот број:+389 31 48 11 89
За повеќе информации како да донирате, ве молиме да ни пишете на е-маилот: info@rromassn.org
РРОМА ќе ви издаде валиден документ за секоја направена донација!
Ви благодариме!


Don't let creativity die! Donate!
Не дозволувајте креативноста да изумре! Донирајте!