Не гледај од страна! Учествувај!

Tuesday, February 9, 2010

Typical Roma? video spot

Typical Roma?


Typical Roma?


Typical Roma?