Не гледај од страна! Учествувај!

Thursday, December 23, 2010

Условен паричен надоместок за средношколците од социјално загрозени семејства


„Стартува аплицирањето за условен паричен надоместок за средношколците од социјално загрозени семејства

Министерот за труд и социјална политика, го најави почетокот на реализација на мега проектот за условен паричен надоместок за средно образование. Сите корисници на социјална парична помош што имаат деца запишани редовно во средно училиште ќе можат да аплицираат во центрите за социјални работи за условен паричен надоместок од илјада денари месечно. Средства ќе добиваат и корисниците на социјална помош чиешто право е во мирување заради ангажирање во јавни работи.

Wednesday, December 22, 2010

Македонските граѓани не ја препознаваат дискриминацијата


"Македонските граѓани или не ја препознаваат дискриминацијата или не сметаат дека некој може да ги заштити нивните права. На ова упатува заклучокот дека мината година до Народниот правобранител стигнале само 20 претставки за дискриминација по оваа основа. За таа цел, потребно е да се зголеми соработката на Народниот правобранител и граѓанскиот сектор со надлежните институции, но и да се преземат конкретни мерки таа не само да се констатира туку таа да се санира.

Monday, December 20, 2010

КОНКУРС за доделување на стипендии за ученици Роми запишани во прва, втора, трета и четврта година


Следната информација е добиена од страна на Министерството за Образование и Наука на РМ, РРОМА како здружение врши само понатамошно дистрибуирање на истата:


"КОНКУРС за доделување на стипендии за ученици Роми запишани во прва, втора, трета и четврта година од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2010/2011 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (Службен весник на Република Македонија бр.58/00, 44/02 и 82/08) и член 54 од Законот за ученичкиот стандард (Службен весник на Република Македонија бр.52/05 и 117/08)и Решение бр. 23 – 9604/1 од 07.12.2010, Министерството за образование и наука, распишува
КОНКУРС
за доделување на стипендии за ученици Роми запишани во прва, втора, трета и четврта година од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2010/2011 година
Министерството за образование и наука со финансиска поддршка од Ромскиот образовен фонд од Будимпешта за учебната 2010/2011 година ќе додели 700 (седумстотини) стипендии за ученици Роми запишани во прва, втора, трета и четврта година од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија.
I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА
Право на стипендија имаат кандидатите кои учат во јавните и приватните средни училишта во Република Македонија, а ги исполнуваат следните конкурсни услови:
 1. да се редовни ученици запишани во прва, втора, трета или четврта година во јавните и приватните средни училишта во Република Македонија во учебната 2010/2011 година;
 2. да имаат постигнат успех од најмалку 3.00 во претходната учебна година;
 3. да не повторувале година во текот на нивното образование (претходната учебна година);
 4. да не се корисници на стипендија од други институции или фирми;
 5. да се припадници на Ромската заедница;
 6. да се државјани на Република Македонија.
Критериуми за доделување на стипендија се постигнат успех од најмалку 3.00 во претходната учебна година и да се припадници на Ромската заедница.
II. МЕСТО И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ
Учениците кои се пријавуваат по конкурсот, потребно е до Министерството за образование и наука/Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, ул. Мито Хаџи – Василев Јасмин бб – Скопје, најдоцна до 31.12.2010 година да ги достават следните документи:
 1. Оригинална пријава за стипендирање на средношколци Роми ;
 2. Потврда дека е редовен ученик во учебната 2010/2011 година;
 3. Заверена фотокопија кај нотар од свидетелство од претходната година на школување;
 4. Изјава дека кандидатот не е корисник на друга стипендија ;
 5. Изјава дека кандидатот е припадник на ромската етничка заедница ;
 6. Копија од државјанство на Република Македонија.
 7. Трансакциска сметка на име на ученикот од следните банки: Комерцијална Банка, Стопанска Банка А.Д. Скопје и НЛБ Тутунска Банка.
Документите на кандидатите кои се некомплетни и неблаговремено доставени нема да се рангираат.
III. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА
Висината на стипендијата наведена подоле се однесува на две категории: првата категорија за ученици кои покажуваат многу добри и одлични резултати и втората категорија за ученици кои покажуваат добри резултати.
1. Висината на стипендијата ќе изнесува 2.200,00 денари месечно за девет месеци за учениците кои постигнале просек од 3.50 до 5.00 во текот на учебната 2009/10 година.
2. Висината на стипендијата ќе изнесува 1.500,00 денари месечно за девет месеци за учениците кои постигнале просек од 3.00 до 3.49 во текот на учебната 2009/10 година.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА"

Friday, December 17, 2010

РРОМА трибина во Пробиштип ...

Во Сабота на 11.12.2010 година во Пробиштип се одржуваше последниот настан од серијата на мини-проектите на РРОМА на тема: Мотивирање и информирање на СИТЕ за придобивките од високото образование“.

RROMA celebrated their 3-rd Birthday!!!

Using the slogan "Do more than belong:Participate!", the Regional Roma Educational Youth Association - RROMA celebrated three years of working with youth in the north-east of Macedonia.

Monday, December 6, 2010

Креативноста на РРОМА во Велес!

На 4-ти и 5-ти Декември во Велес се одржа работилницата со наслов „Лидерство преку креативни методи“. И оваа работилница беше дел од мини-проектите на РРОМА.

Важноста на образованието во Кратово!

РРОМА продолжи со имплементацијата на мини-проектите кои што беа изготвени од страна на членовите на РРОМА. На 2-ри Декември, во Кратово се реализираше работилница со наслов „Информирање и мотивирање на младите за значењето и имањето на Средното образование“.

Thursday, December 2, 2010

Станете дел од РРОМА!!!

Дали сте млади и активни? Немате предрасуди? Сакате ли да учествувате и бидете дел од случувањата во вашите општини? Дали би сакале да станете активни граѓани и да го надоградите вашето знаење? Или пак да запознаете нови пријатели и се дружите со вашите врсници?

Wednesday, December 1, 2010

RROMA got approved for a Roma Girls empowerment grant

RROMA have some wonderful news .... we got approved for a grant to start a Roma girls empowerment campaign and today the contract was signed.

Започна реализацијата на мини-проектите на РРОМА

На 27.11.2010 година во Берово започна реализацијата на мини-проектите на младите членови на РРОМА. Целта на овие мали активности е младите да научат сами да подготвуваат предлози, прават нацрт-буџети и да го имплементираат одобреното.

Tuesday, November 30, 2010

RROMA has a new team member


Starting from yesterday, the 29-th of November 2010, Bethany Weymer a young Peace Corps Volunteer joined the RROMA executive team. Bethany has a degree in Anthropology. She is 25 year old, full with energy and ready to share her experience with the rest of the youth of RROMA, but also to learn about youth empowerment and mobilization. She will be working with RROMA for two years. RROMA wishes her officially a warm welcome and hope that she will have a great time working with us.

Monday, November 1, 2010

Help RROMA ... donate!

All of you can help RROMA in various ways! If you like what RROMA is doing, donate and help RROMA to continue the work with Roma youth. RROMA is working on youth empowerment and mobilization through various creative methods and campaigning. Everyone can help RROMA either through attending on the RROMA actions, or be part of the workshops. Or make a small donation to RROMA!Donations, big or small are welcome and will help RROMA to realize its goals and objectives, cover basic operational costs and activities costs.
If, you want to donate directly towards some of our activities, please come visit us in our office at:
Toso Kukovski str. bb, 1360 Kratovo or call us at: +389 31 48 11 89
For more information how to donate please contact us via e-mail at info@rromassn.org
RROMA will provide you with a valid document for every donation you make!
Thank you!

Донации, големи и мали, во најразличен облик се добредојдени и ќе им помогнат на младите од РРОМА во остварување на своите цели, покривање на основните оперативни трошоци и различните активности.
Ако сакате директно да дадете донација кон одредена активност, ве молиме посетете не во нашата канцеларија на:
Тошо Куковски бб, 1360 Кратово или јавете се на телефонскиот број:+389 31 48 11 89
За повеќе информации како да донирате, ве молиме да ни пишете на е-маилот: info@rromassn.org
РРОМА ќе ви издаде валиден документ за секоја направена донација!
Ви благодариме!


Don't let creativity die! Donate!
Не дозволувајте креативноста да изумре! Донирајте!

RROMA attended the MTV SAF training in London

RROMA was part of the training organized by the MTV Staying Alive Foundation in London. Facilitators of this training were the cool Gents and Ladies from Restless Development. We are really thankful for their sessions and time.
The Participants
The participants of this training were from Bangladesh, Poland, Russia, Pakistan, India, Egypt and of course Macedonia.

We had the opportunity to learn and share our experience on Organizational planning, Monitoring and Evaluation, Financial Management, Fundraising and Partnerships, Media and Marketing.
It was great to recap and learn something new about M&E tools, development of log frames, data-flow diagrams etc. Also, to get to know your donor and prepare yourself ahead.

We had the chance to watch a documentary called "Me, myself and HIV", as SAF grantees were the first to have a look at it. Some quote from the documentary "If you are positive, be positive, If you are negative, don't be negative!"

The last evening before our departure we attended a Reception in honor of all SAF grantees. At this reception we met SAF staff members, as well board members and donors. We had the chance to talk to all of them.

We left London with a lot of new experience and new friendships. We are glad to have met all of the wonderful people there.
The most important thing that we learn from the training ... planning, planning and always plan ahead.
Mustafa Jakupov, Sara Piot, Daniela Janevska

RROMA creative methods and campaigning training

From the 8-th until the 10-th of October, RROMA was having a training in Prilep about creative methods and campaigning. The youth had the chance to learn about campaigning, why campaign and how, and also to practice campaigning.

Their creativity was challenged by RROMA's team through various exercises as for example to create a logo for their awareness campaign by using only 10 coins, a piece of paper, their mobile phone and a pen.

The youth had a lot of fun and through fun and learning, we manage to create a logo, our creative actions for our campaign, to create our first video footages for our campaign videos and our campaign materials.

Starting from the 1-st of December 2010 (World Aids Day) you will have a chance to see and be part of the RROMA actions. Enjoy in some of the photos! ;)


RROMA youth working on youth programs

The 1-st and 2-nd October were very important dates for the RROMA youth. It was the weekend were they learn about Program development and how to create their own programs and presenting them in front of their local self-governments.

The workshop was held in the hotel Cresevo Topce in Probistip. The youth had the opportunity to learn what a program is, analyze the problems, making their log-frame and in the end merge everything in one document.

At representatives from the municipalities of Kratovo and Probistip were also presented and help the youth by giving the advices from the aspect of working the local self-governments.

What is a program and what is not a program?

The programs that were created from this workshop are going to be proceed and presented to the local self-governments and councils in order to vote for the acceptance by this institutions, so the youth can have support to realize their ideas stated in these papers.

Analyzing their needs and presenting their problem tree

Researching the Roma communities ...

In the frame of the MTV SAF project, RROMA's coordinators collected data on HIV awareness in the municipalities of Kratovo, Probistip, Kocani, Veles Berovo and Vinica. All these communities are situated in the North-east region of Macedonia. Since, there was no data before, RROMA started to assess the knowledge in this region and to create the necessary data itself by doing a survey. 600 surveys have been printed out and given to Miki, Merlin and Bilent to proceed them. Each of them did 200 surveys.
This method helps RROMA to create a data, which has been not created before and up-date it on regular basis by having the RROMA youth doing researches, surveys, questionnaires etc.

Miki Mitevski, Merlin Jakupova, Bilent Kundevski
Coordinators of the MTV SAF project

We are collecting data in order to present it to the officials in order having them to react and prevent before it is too late. In this way, we are also promoting Roma youth as agents of change.

All the surveys have been returned to the RROMA office and data-processing has started. We will keep you up-dated with the findings of the research.

Friday, June 18, 2010

GOOD NEWS!!! MTV SAF approval!!!

As some of you already know, RROMA was preparing an application for the MTV Staying Alive Foundation (SAF). The whole idea came from the youth, who thought that is about time we break the taboo and stigma that this community have regarding certain topics as sexual intercourse and diseases and start to address a serious issue concerning the health of the people. The issue was AIDS, the HIV virus and STD.

We found out on the internet about the MTV SAF application and sent out a resume of 300 words, just to check out our luck and see if these people would be interested to hear about a small Roma NGO from Macedonia and their idea. The people from SAF liked it and sent us a whole application form, which meant that we were in the second round for their award. After sending out the application we got notified that we are in the third and final round, before getting approved, so we had a interview via phone with MTV SAF and on the 27 of May we got notified that our project got approved.

This means RROMA will work one year under the logo of MTV SAF on an awareness campaign regarding AIDS, HIV and STD.

As you know RROMA's vision is Roma youth to become promoters of positive values. This is more than positive :)) this is great. Because for the first time a NGO from Macedonia got an award from MTV and the NGO itself is a Roma NGO. This project gives Roma youth the opportunity to be leaders of a change and to break the stigma and taboo not only for them selves, but also for the others around them. Roma youth will have a leading position and the chance to be assertive and leave the shadows of "passiveness" behind.

Link

RROMA sharing their experience on youth and information

RROMA's president was invited from the local youth club "Young Initiatives of Kratovo" to share the experience regarding youth and information, but also youth inclusion in problem solving that concerns this target group.On this event, which was held in the Municipality of Kratovo, were also present young people from around the town and local NGO representatives.

Beside RROMA, on this public debate, another speaker was the editor of the local Newspaper "Aberdzija", Oliver Arsovski, who explained to the youth how important it is to be informed.

The president of RROMA continues saying that it is important to be informed as a young individuals, but only having the information and not acting on behalf of it, leads to have a passive youth. The youth needs to be assertive according to him.

It was a very interesting event and we hope that the youth from Kratovo will act and become more assertive regarding problems that concern them as young individuals.

RROMA service

On the 24-th of May 2010, RROMA had their meeting with the youth, were a program for their service was created.

The RROMA service is group of young Roma leaders who are doing non-formal education of their peers. The aim is the young Roma that will attend this meetings of non-formal education to become active citizens, but also the vision is those young individuals to become active members of RROMA.

The service will be an after-school activity during school year in five Municipalities, using the active members of RROMA to teach their peers when the school years starts. The topics will be various including human rights, minorities rights, lobby and advocacy, but also daily school problems that bother the youth.

We looking forward to have you there :)

Sunday, April 18, 2010

Креативно истражување на РРОМА-„Типичен Ром?

Се работи за аматерско видео, снимано од нашите членови и изработено од самите нив. Беа анкетирани граѓани од градовите Кратово, Пробиштип, Кочани, Штип, Берово и Велес, во институциите и на улица.


Креативно истражување на РРОМА-„Типичен Ром? @ Yahoo! Video

The Black and White book-Typical Roma? in Cordoba, Spain

What is it like to be young and Roma? How do young Roma experience their live and what do they do to shape their own future? During the Second European Summit on Roma, ERGO presented the Black & White Book, which presents stories of successful and failed Roma integration.

ERGO Network believes these stories have a wider relevance. The insights they offer are rarely found in policy evaluations. Roma figure prominently in ‘best practice’-studies. But these obscure the real picture. When policy makers are looking for the reasons why ‘best practices’ are so good, they also need to be asking why the rest is then obviously so bad and how that can be overcome. This book shows the mechanisms of exclusion, hidden discrimination and inaction at work at the local level where policies actually need to be put in practice.

RROMA's president, Mustafa Jakupov presented the book in Cordoba, Spain. On this event, the Mayors that won the national competition received certificates from ERGO for their participation.

The Black and White book can be downloaded by clicking on this link or the following link.

Tuesday, April 6, 2010

Во Велес манифестација во рамки на кампањата Типичен Ром

Велес, 3 април (МИА) - Во младинскиот парк во Велес денеска се одржа забавно-образовна манифестација во рамки на кампањата Типичен Ром што ја организира Регионалната ромска младинска асоцијација на Македонија во соработка велешката НВО „Јакипе“.

На манифестацијата младите Роми од Велес, но и од Берово, Пробиштип, Кратово и Кочани настапија со креативни инсталации и точки со современи танци.

- Преку овие инсталации сакаме да прикажеме дека сме тука и дека треба да ни се посвети поголемо внимание. Воопшто, целта на проектот е да се бориме против стереотипите и предрасудите кон Ромите, и истовремено да ја зајакнеме свеста кај самите Роми активно да се вклучат во борбата против механизмите на исклучување, вели координаторот на проектот Мустафа Јакупов.

Кампањата „Типичен Ром“ е меѓународна кампања финансирана од Фондацијата Сполу Интернешнл, а освен во Македонија се реализира и во Албанија, Бугарија, Романија и Молдавија. Започна во ноември 2009, а ќе биде заокружена на 8 април, годинава во Кордоба, Шпанија каде ќе се одржи Ромски самит.

Во рамки на кампањата во Македонија се спроведе истражување за структуралните механизми на дискриминација и маргинализација на Ромите. Втората фаза беше посветена на создавање позитивна слика за Ромите, а во тие рамки беше избран и најпријателскиот градоначалник кон Ромите. Оваа ласкава титула од Македонија ја понесе штипскиот градоначалник Зоран Алексов. Тој заедно со претставниците на ромските организации од Македонија и останатите земји ќе биде гостин на Ромскиот самит во Кордоба, на кој ќе биде претставена Црно-белата книга за Ромите која содржи негативни и позитивни примери за Ромите. Предвидена е и дебата меѓу младите Роми и европратениците за остварување на нивните права. ад/ва/20:29

*превземено од МИА

RROMA-Veles

Monday, April 5, 2010

2-nd EU Roma Summit, Cordoba-Spain

The second European Summit on Roma inclusion will take place in Córdoba (Spain), on the 8th and 9th April 2010, on the occasion of the International Roma Day, as a key event of the Spanish Presidency of the Council.

Debates will build upon the last developments of the Roma issue at European level, in particular the outputs from the two meetings of the European Platform for Roma inclusion and the 10 Common Basic Principles for Roma inclusion annexed to the EPSCO Council Conclusions of June 2009.

Following the pattern from the first Summit, this event will gather representatives from the EU institutions, Member States, international organisations and Roma civil society.

Participation in the Summit is limited to those invited by the Spanish Presidency of the Council.

ERGO (European Roma Grassroots Organization) will have their side-events at the Summit. One of the events is a debate between the MEPs, the Mayors that have won the International competition "Most Roma-friendly Mayor" from Macedonia, Bulgaria, Romania, Albania and Moldova and the Roma youth that were part of the campaign "Typical Roma?".

Another event is the presentation of the Black and White book. A book prepared by the "Typical Roma?" partners. The presentation will be held at the youth camp in Plaza Corredera.

Members of RROMA are participating in these events, two of the youth are part of the training that begun from the 1-st of April near Sevilla. The aim of the training is to create visible action for the Summit.

The president of RROMA is, also invited to be part of the Summit and will be present in Cordoba and the ERGO side-events.

The theme of the Summit is "Promoting policies in the favour of the Roma population". We really hope that this will be a successful event in the favour of Roma and that we get some good experience from it.

The Messages ...

Three videos made to send out messages to the people ...

">


">


Monday, March 22, 2010

„Типичен Ром?“- есеј

Типичен Ром?

Млечен пат, планета Земја, 2010 години по раѓањето на Исус. За само сто години човештвото успеа да ја удвои бројноста на населението, онаа истата за која и требаа стотина илјадници години, а се очекува тројно зголемување во наредните 20 години. Сликата е дополнително запрепастувачка - човекот упорно пласира сé подеградирачки процеси, во целост контрадикторни со принципите на одржливиот развој. Апсорпционата моќ на планетата е исцрпена. Земјата нема капацитет да се справи со глупавоста на овој заспан род.


Југо-Источна Европа, Македонија, на само неколку години пред изумирањето на човештвото. Во таа планетарна слика јас, уште една единка несвесна за својот пропаст. Абориџин, банту, саудиец, еским, индијанец ... која разлика?! Ром. Да. Ром роден во Македонија, често девалвиран, дискриминиран, запоставуван, закануван, малтретиран, избегнуван. Зар само јас? Учев, вложив во себе, не потклекнував, напредував. Еве ме во обединети нации, учествувам во градењето национални политики. Ако не тука, истото ќе го правам во Буџимбура, Источен Тимор, Коста Рика. Зар ќе ме прашаат дали сум ром, македонец, абориџин или банту?
Се сеќавам на момчето од мојата улица, моја генерација, исто така ром, иста финансиска моќ, слично воспитување, исто едукативно ниво на родителите. Јас и тој, припадници на ромската националност, промотри на ромската култура. Исто основно образование, иста почетна позиција. Денес, јас со докторски претензии, тој со незавршено средно образование; јас со јасно дефинирана професионална определба, тој со искуство во серија кражби; јас дел од обединетите нации, тој дел од криминалните структури; јас насочен кон континуирано зајакнување на сопствените капацитетите, тој редовен посетител на затворите; јас со книгата, тој со шприцот; јас незадоволен за само 24те часа од денот, тој со надеж дека ќе може да го преспие целиот ден, својот живот, своето непотребно постоење. Јас и тој, своевремено толку слични, речиси иденични.
Кој од нас преставува репрезентативен материјал, кој од нас е типичниот ром?
Модерно општество, глобално село, размена на информации, отворени можности. Или вложуваш во себе и го користиш своето време да ги изградиш сопствените капацитети или ја прифаќаш цената на краткорочно уживање на бенефитот понуден од денешницата немајќи визија за себе во иднината. Прифаќаш предизвик и по својот пат прегазуваш деструктивни стереотипи или си парче бедна душа без почит кон самиот себе, се гетоизираш, бегаш од вистината, ја билдаш нивната предрасуда. Јас ти создавам можности. Ти ми создаваш проблеми. Јас се борам за твое одржливо социјално вклучивање, твојата иднина, иднината за твоите деца. Ти ми креираш бариери, им даваш храна за примена на стереотипот кон мене, го правиш мојот пат тежок и неизвесен, го правиш животот на моите идни деца макотрпен. Ти ли си типичниот ром ... или сум можеби јас? Ако си ти, се згрозувам но ветувам ќе вложам двојно да те изолирам од нивните мозоци, ќе бидам јас тој што тие ќе го имаат во мислите кога ќе спомнат ром. Ако сум јас, ќе вложам уште, ќе вложам сé да го сменам општеството и дури и ти да бидеш горд што си ром. Веројатно ниту ти ниту пак јас сме типични?! Ќе те фатам за рака и ќе те поведам со себе; ќе ги зајакнам твоите капацитети; ќе направам ти да станеш вистински приказ за ромите во Македонија.

Планетата се наоѓа пред комлетен колапс. Човештвото е веќе одамна ориентирано кон глобалниот пристап. На ова парче мала територија е девалвирачки да се говори за национална припадност. Тоа што сум роден тука и роден како ром не значи дека сум величествен или беден. Јас сум само една единка од деструктивното општество а сепак во обид да допринесам за зачувување на планетата и создавање подобри услови за идните генерации. Со таа визија не се појавувам како ром, абориџин, еским, индијанец или македониец.

Ако типичниот ром не поседува ваква визија тогаш јас не сум типичен ром, ниту пак посакувам да бидам. Ако типичниот човек не поседува таква визија, тогаш не сум ни човек, никогаш и нема да постанам.

Самир Мемедов

Февруари, 2010 година